PRAVIDLA SOUTĚŽE

„PANZANI RODINNÉ VSTUPENY DO AQUAPARKŮ“ PRO ČESKOU REPUBLIKU

Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel soutěže „ PANZANI RODINNÉ VSTUPENY DO AQUAPARKŮ“ (dále jen „soutěž“).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům – soutěžícím s doručovací adresou na území České republiky.

1. Pořadatelem soutěže je:

Panzani s.a.s, 4, Rue Boileau, 69006 LYON, B.P. 6452 – 69413 LYON CEDEX 06 (dále jen „pořadatel“)

2. Organizátorem soutěže je:

M.L.J. s.r.o., se sídlem Praha 1, Celetná 600/7, 110 00 Praha 1, IČ: 25754068, DIC: CZ25754068 (dále jen „organizátor“)

3. Technické zabezpečení soutěže zajišťuje:

Advanced Telecom Services, s. r. o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, IČO: 27635007, DIČ: CZ 27635007 (dále jen „provozovatel SMS služby“).

4. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1. BŘEZNA 2019 00:00:00 hod. do 30. DUBNA 2019 23:59:59 hod. na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

5. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen jako „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

6. Výhra v soutěži:

 • Do soutěže je vloženo celkem 40 rodinných jednodenních vstupenek do Aquaparku Čestlice nebo Aqualandu Moravia:
 • Tyto rodinné vstupenky jsou přesně definovány oficiální nabídkou Aquaparku Čestlice nebo Aqualandu Moravia (dále jen „vstupenka“)
 • Výhru v soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly soutěže pro získání stanovených výher.

7. Účast v soutěži:

 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba - spotřebitel s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.
 • Soutěžící se účastní soutěže tak, že v době a místě konání soutěže zakoupí v maloobchodu pro svou osobní potřebu alespoň jakékoliv 2 ks soutěžních výrobků značky Panzani (dále jen „soutěžní nákup“) a uschová účtenku z elektronické pokladny, prokazující provedení soutěžního nákupu v době a místě konání soutěže (dále jen „účtenka“) a odešle soutěžní SMS.
 • Soutěžní výrobky Panzani jsou následující:
  • Omáčka Panzani Tomato Sauce Aromatic Herbs 390 g, EAN kód výrobku 3038359006999
  • Omáčka Panzani Tomato Sauce Garlic & Onion 390 g, EAN kód výrobku 3038359006982
  • Omáčka Panzani Pizza Sauce 390 g, EAN kód výrobku 3038359006920
  • Těstoviny Panzani Special Sauce Spaghetti 500 g, EAN kód výrobku 3038359005985
  • Těstoviny Panzani Special Sauce Penne Rigate 500 g, EAN kód výrobku 3038359006005
  • Těstoviny Panzani Special Sauce Fusilli 500 g, EAN kód výrobku 3038359005992
 • Soutěžní nákup je možno uskutečnit v jakémkoli obchodě na území České republiky a kde je realizace nákupu potvrzována vydáním písemné účtenky z elektronické pokladny; do soutěže však budou akceptovány pouze účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu v rámci maloobchodu pro osobní potřebu soutěžícího, nikoli tedy například účtenky, z nichž vyplývá, že nákup byl uskutečněn pro účely podnikání nebo pro právnickou osobu či jinou osobu, která nesplňuje předpoklady pro to být soutěžícím v této soutěži nebo není totožná s osobou, která zaslala soutěžní SMS (v případě pochybností o charakteru soutěžního nákupu nebo účtenky je zásadně rozhodující názor organizátora)
 • Soutěžící odešle soutěžní SMS na telefonní číslo 87651 ve tvaru:
  • PANZANImezeraCmezeraDATUM ÚČTENKYmezeraČÍSLO ÚČTENKY
   Tj. tvar soutěžní SMS o vstupenky do Aquaparku Čestlice
  • PANZANImezeraMmezeraDATUM ÚČTENKYmezeraČÍSLO ÚČTENKY
   Tj. tvar soutěžní SMS o vstupenky do Aqualandu Moravia
 • Cena jedné SMS je maximálně 5 Kč včetně DPH na čísle 87651 pro ČR.
 • Datum = formát číslic určující DEN MĚSÍC ROK
 • Pokud nebude z účtenky možné identifikovat ČÍSLO ÚČTENKY, může soutěžící na místo čísla účtenky použít prvních 8 znaků Fiskálního identifikačního kódu (FIK).
 • Příklad soutěžní SMS: PANZANI C 17032019 12cc56c8
 • Soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, avšak musí vždy opětovně provést soutěžní nákup a poslat soutěžní SMS. Počet opakovaných účastí v době konání soutěže není nijak limitován.
 • Účastnit soutěže se může z jednoho čísla mobilního telefonu pouze jeden soutěžící.
 • U každé soutěžní SMS jsou kromě jejího textu evidovány i následující informace:
 • číslo mobilního telefonu, z něhož byla SMS zpráva odeslána
 • datum a přesný čas přijetí SMS zprávy.
 • Soutěžní SMS může soutěžící odesílat pouze z mobilních telefonů prostřednictvím mobilních operátorů registrovaných pro území ČR.
 • Ze soutěže jsou vyloučeny všechny SMS zprávy odeslané v jiném než předepsaném tvaru, SMS zprávy odeslané jinak než z mobilního telefonu (např. prostřednictvím internetu), SMS zprávy odeslané nikoli prostřednictvím mobilního operátora registrovaného pro území ČR a SMS zprávy doručené pořadateli mimo dobu trvání soutěže.
 • Pořadatel neodpovídá za nedoručení nebo pozdní doručení SMS zpráv.
 • Ze soutěže jsou dále vyloučeny všechny SMS zprávy, které jakýmkoliv jiným způsobem nevyhoví pravidlům soutěže stanoveným tímto statutem.
 • Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla soutěže.
 • O vyloučení SMS zprávy, resp. soutěžícího ze soutěže s konečnou platností rozhoduje pořadatel soutěže.
 • Okamžikem doručení platně a řádně vyplněné soutěžní SMS v souladu s pravidly této soutěže je soutěžící zapojen do soutěže. O tom, že byl do soutěže zařazen, je soutěžící informován generovanou SMS zprávou, která mu bude zasálána po úspěšném odeslání soutěžní SMS.
 • Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže, tj. zejména provedou odpovídající soutěžní nákup, o němž uchovají účtenku a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy zašlou soutěžní SMS zprávu s požadovanými údaji a v požadovaném tvaru, čímž potvrdí I souhlas se zpracováním osobních údajů .
 • Soutěžící je v rámci soutěže individualizován telefonním číslem ze kterého byla odeslána první soutěžní SMS. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedním telefonním číslem (soutěže se tedy nemůže zúčastnit jedna osoba s více telefonními čísly a ani více osob se stejným telefonním číslem). Pokud se jedna osoba registruje prostřednictvím více telefonních čísel, budou všechny takové registrace považovány za neplatné.

8. Určení výherců v soutěži

 • Každý soutěžní týden bude vylosováno celkem 5 výherců rodinných vstupenek.
 • Každý jednotlivý soutěžící může získat každý týden pouze jednu rodinnou vstupenku. Tzn. soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně každý týden, na základě dalšího soutěžního nákupu.
 • Výherci budou určeni losováním provedeným elektronickým systémem technického správce s tím, že losování se odehraje vždy do 3 dnů po skončení každého soutěžního týdne.
 • Jednotlivé soutěžní týdny, za které proběhne losování z doručených soutěžních SMS, jsou následující:
  • 1.3. - 10.3.2019
  • 11.3. - 17.3.2019
  • 18.3. - 24.3.2019
  • 25.3. - 31.3.2019
  • 1.4. - 7.4.2019
  • 8.4. - 14.4.2019
  • 15.4. - 21.4.2019
  • 22. - 30.4. 2019
 • Každý vylosovaný výherce bude o své výhře organizátorem informován SMS zprávou a následnými instrukcemi k ověření výhry, na telefonní číslo, ze kterého odeslal svou soutěžní SMS zprávu, a to do 10 pracovních dnů od uskutečnění odpovídajícího losování. Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

9. Předání výher

 • Výherce bude společně s oznámením výhry vyzván k zaslání svých kontaktních údajů, a to tak, že je povinen ve lhůtě do 2 pracovních dnů od oznámení výhry doručit organizátorovi soutěže na e-mailovou adresu uvedenou ve výzvě:
  • doručovací adresu v České republice pro zaslání/předání výhry
  • své osobní údaje a kontakty, na jejichž základě mu bude výhra doručena či předána
  (dále jen „soutěžní zásilka“).
 • Organizátor je dále oprávněn vyzvat jakéhokoliv soutěžícího (zejména takového, který se stal výhercem některé výhry) k zaslání originálů nebo kopií všech účtenek, s nimiž se zapojil do soutěže, tj. výherních i nevýherních. Forma zaslání těchto účtenek (jejich kopií) bude upřesněna ve výzvě s tím, že v případě zaslání účtenek e-mailem bude soutěžící povinen tak učinit nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy, a v případě zaslání účtenek poštou nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání výzvy na adresu uvedenou ve výzvě.
 • Pokud soutěžící v určených termínech v soutěžní zásilce neposkytne všechny výše uvedené potřebné údaje a/nebo nezašle na výzvu všechny účtenky, s nimiž se zapojil do soutěže, bude soutěžící ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na výhru. Na jeho místo nastupuje náhradní výherce, který bude pro tyto účely vylosován, tento postup bude opakován maximálně 2krát (tedy vždy existují pouze 2 náhradní výherci), pokud bez úspěchu, výhra nebude přidělena žádnému soutěžícímu a pořadatel ji použije dle svého uvážení, např. k dalším marketingovým či charitativním účelům pořadatele soutěže.
 • Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu v České republice, kterou uvedl jako svou kontaktní adresu pro zaslání soutěžní zásilky.
 • Organizátor, resp. předávající je oprávněn požadovat předložení příslušných dokladů totožnosti (k ověření nároku na výhru) a případně i ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že je platným soutěžícím, který je držitelem telefonního čísla či e-mailové adresy, s níž se účastnil soutěže. Odmítnutím předložení těchto dokladů či podpisu takového čestného prohlášení, je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána. Na jeho místo nastupuje náhradní výherce, který byl pro tyto účely vylosován. Pokud bude výše uvedená pochybnost i u náhradního výherce, výherce nebude určen a výhra propadá k dalším marketingovým či charitativním účelům pořadatele soutěže.
 • V případě, že se nepodaří výherce do 5 pracovních dní od prvního pokusu o kontakt kontaktovat na jím zadaných kontaktních údajích, či se nepodaří výhru výherci opakovaně předat dle předem sjednaných pokynů, ztrácí výherce nárok na výhru a na jeho místo nastupuje náhradní výherce, který byl pro tyto účely vylosován. Pokud nebude možné kontaktovat ani náhradního výherce či nebude možné předat výhru ani náhradnímu výherci, výherce nebude určen a výhra propadá k dalším marketingovým či charitativním účelům pořadatele soutěže.
 • Organizátor a pořadatel si dále vyhrazují právo vyloučit ze soutěže účastníky soutěže, u kterých budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo neudělit či nepředat výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.
 • Zdanění výher se řídí příslušnými právními předpisy.

10. Osobní údaje

 • Přihlášením (odesláním soutěžní SMS) do soutěže soutěžící souhlasí, že společnost Panzani s.a.s, 4, Rue Boileau, 69006 LYON, B.P. 6452 – 69413 LYON CEDEX 06, jakožto pořadatel soutěže a společnost M.L.J. s.r.o., Celetná 600/7, 110 00 Praha 1, IČ: 25754068, DIC: CZ25754068 jakožto organizátor a správce osobních údajů, event. prostřednictvím zpracovatele, je oprávněna zpracovávat osobní údaje soutěžícího v rozsahu uvedeném v soutěžních a odpověděních SMS a kontaktních údajích pro soutěžní zásilky, pro účely pořádání soutěže a určení výherce, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Právním titulem zpracování osobních údajů je souhlas. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.
 • Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
 • Soutěžící přihlášením do soutěže, pro případ, že se stane výhercem, výslovně souhlasí s tím, že organizátor a pořadatel jsou oprávněni bezplatně užít jejich křestní jméno a obec bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora a pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a výrobků pořadatele po dobu sto osmdesáti (180) dnů po skončení soutěže.
 • Přihlášením do soutěže dává soutěžící souhlas a svolení s tím, že pořadatel a organizátor jsou v souvislosti s případnou výhrou, a zejména jejím předáním, oprávněni bezplatně zachycovat, zobrazovat, rozmnožovat a rozšiřovat podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se soutěžícího, nebo projevy jeho osobní povahy, písemnosti, křestní jméno, obec bydliště, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele nebo organizátora, a to po dobu konání soutěže a dále po dobu jednoho roku od konce doby konání soutěže.
 • Soutěžící bere na vědomí, že má právo požádat pořadatele prostřednictvím organizátora soutěže, coby správce osobních údajů, o informaci o tom, za jakým účelem jsou jeho osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány, o povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Soutěžící má právo požádat správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící dále bere na vědomí, že má rovněž právo na transparentnost zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování, právo být zapomenut a právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování a námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Své žádosti může soutěžící směřovat na shora uvedenou adresu organizátora nebo na e-mail na panzani@mlj.cz. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora zpracovávat zpracovatelé marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže či organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží (doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci)

11. Všeobecná ustanovení

 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Každý účastník svojí účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným majitelem a uživatelem telefonního čísla, které použil v rámci registrace do soutěže zasáláním soutěžní SMS zprávy. V opačném případě ztrácí nárok na výhru v soutěži.
 • Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy zašlou všechny požadované registrační údaje. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude umožněna.
 • Organizátor a pořadatel soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit náhradnímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
 • V případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, bude takovýto účastník ze soutěže vyloužen.
 • Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za žádné technické problémy, či funkčnost mobilní sítě telefonních operátorů. Pořadatel ani organizátor neručí za ztrátu či nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných výhercem v souvislosti s touto soutěží.
 • Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a hodnoty.
 • Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat (výhry je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výher) a ani nemůže vyžadovat více, než mu na základě těchto pravidel bylo poskytnuto. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností a konečným způsobem rozhodovat o všech záležitostech soutěže a výhrách v soutěži. Organizátor nebo pořadatel soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na webových stránkách www.panzani.cz/ukazse.
 • Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.
 • Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat elektronicky prostřednictvím emailové zprávy na panzani@mlj.cz v průběhu nebo nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora a všech spolupracujících právnických a fyzických osob, fyzické osoby spolupracující a osoby všem shora uvedeným osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („občanský zákoník“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá a na jeho místo nastupuje náhradní výherce, který bude za tímto účelem vylosován.
 • Při jakémkoli porušení pravidel soutěže si pořadatel či organizátor vyhrazují právo účastníka, který pravidla porušil, ze soutěže bez náhrady vyloučit.
 • Soutěžící má coby spotřebitel právo na mimosoudní řešení případných sporů s pořadatelem a/nebo organizátorem ve vztahu k soutěži v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s organizátorem, resp. pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 • Úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.panzani.cz/ukazse.
 • Pro účely této Soutěže zřídil pořadatel infolinku na čísle +420 296 363 199. Infolinka je v provozu po celou dobu trvání soutěže, a to během pracovních dnů v době 8:00-16:00 hod. Mimo tuto dobu je na infolince zapnutý záznamník, který bude účastníky informovat o provozní době infolinky. Pořadatele a organizátora je případně možné v souvislosti se soutěží kontaktovat na uvedené e-mailové adrese panzani@mlj.cz

V Praze, dne 28.2.2019