Pravidla spotřebitelské akce „Panzani Chef“

Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla spotřebitelské akce „Panzani Chef“ (dále jen „Akce“). Akce je dostupná na adrese: https://www.panzani.cz/ochutnejte-chef/

1. Pořadatel Akce

Pořadatelem Akce je společnost Panzani s.a.s, 4, Rue Boileau, 69006 LYON, B.P. 6452–69413 LYON CEDEX 06 (dále jen „Pořadatel“).

Pořadatel pověřil zajištěním technického a organizačního provedení Akce společnost OMD Czech, a.s., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 64948439, DIČ: CZ64948439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3635 (dále jen „Organizátor“).

2. Termín a místo konání Akc

Akce „ Panzani Chef“ probíhá od 3. 5. 2021 (10:00:00 hod.) do 30.6. 2021 (23:59:59 hod.).

(dále jen „doba konání akce“ a „místo konání akce“).

3. Účastníci Akce

Účastníkem Akce se může stát svéprávný člověk starší 16 let, s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky, který vyplní formulář (tj. uvede v něm své kontaktní údaje a heslo), přičemž tím zároveň vyjádří a potvrdí souhlas s těmito Pravidly.

Z Akce jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele Akce či Organizátora Akce, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Organizátor a Pořadatel si vyhrazují právo v případě podezření na jednání v rozporu s těmito Pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání Odměny, takového účastníka Akce vyloučit z Akce bez nároku na Odměnu nebo odůvodnění. Do Akce nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen účastník, který neuvede všechny požadované náležitosti nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně nebo který nepotvrdí souhlas s těmito Pravidly nebo který nesplňuje jakékoliv jiné podmínky účasti v Akci.

4. Princip a podmínky Akce Panzani Chef

Účastník se zapojí do Akce tak, že v době konání Akce na webu https://www.panzani.cz/ochutnejte-chef/ vyplní své kontaktní údaje a přidá heslo, které se dozví na profilu influencerů @kitchenettehome, @blogkitchenstory a @the_fotr, čímž zároveň vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly Akce.

Každý účastník se může do Akce zapojit pouze jednou.

Pořadatel je oprávněn ověřit identitu účastníka při předávání Odměny tak, že vyzve účastníka k podpisu čestného prohlášení o tom, že splňuje podmínky účasti v Akce dle těchto Pravidel. Odmítnutím podpisu takového čestného prohlášení je účastník vyřazen z Akce a Odměna mu nebude předána.

Odměna:

Po skončení Akce bude každému účastníkovi, který splnil podmínky Akce, poslán 1 degustační balíček těstovin Selezione di Chef od Panzani.

5. Distribuce Odměny

Pořadatel ani Organizátor Akce neodpovídají za nedoručení Odměny v případě změny adresy účastníka. Změny kontaktních údajů jsou účastníci povinni Organizátorovi předem oznámit.

V případě, že z důvodů ležících nikoli na straně Pořadatele nebo Organizátora Akce nebude možné účastníkovi Odměnu doručit, propadá tato Odměna bez náhrady ve prospěch Pořadatele.

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají dále za ztrátu, poškození, či nedoručení Odměny z důvodů spočívajících na straně účastníka.

6. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje každého účastníka Akce v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo a adresa pro doručování, které poskytl účastník Akce v rámci své účasti budou zpracovávány Pořadatelem, jelikož toto zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu Pořadatele, a to pro účely realizace Akce a doručení Odměny. Pořadatel je tak správcem těchto osobních údajů.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je podmínkou účasti na Akci a doručení Odměny (jméno a příjmení, adresa pro doručování, telefonní číslo). Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání Akce a na dobu nutnou pro předání Odměny, nejpozději do 31.8. 2021. Organizátor bude zpracovávat osobní údaje pro Pořadatele jako jeho zpracovatel. Po zániku účelu zpracování budou osobní údaje účastníka Akce smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný právní důvod.

Účastník Akce má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zpracování osobních údajů Pořadatelem a Organizátorem podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud účastník Akce nabyde dojmu, že jakékoliv zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. Účastník soutěže může kdykoliv kontaktovat Pořadatele nebo Organizátora na adrese uvedené v hlavičce těchto Pravidel nebo na emailové adrese: jakub.vostatek@fuse.cz

7. Ostatní podmínky Akce

Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serverů, na kterých Akce probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz těchto serverů.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její Pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo bez udání důvodů vyměnit Odměny dle těchto Pravidel za jiné Odměny, jež jsou jejich odpovídající náhradou.

Na Odměny není právní nárok. Vymáhání účasti na Akci soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v Pravidlech Akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno v těchto Pravidlech. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním Odměny. Organizátor ani Pořadatel Akce neodpovídají za případné kvalitativní či funkční vady Odměny.

Pořadatel je oprávněn rozhodnout všechny otázky a spory týkající se této Akce podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům Akce žádné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v Akci pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o Akci uveřejněny.

Akce a vztahy mezi účastníky a organizátorem soutěže se řídí právním řádem České republiky.

Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na internetové adrese: https://www.panzani.cz/ochutnejte-chef/

Podívejte se na produkty Panzani a nechte se inspirovat recepty na chutná jídla z našich výrobků připravených.

Všechny produkty Všechny recepty