UMÝVAČKA RIADU

Kúp akékoľvek 3 produkty Panzani pri jednorazovom nákupe a vyhraj jednu z 55 výhier. Losujeme výherca 5 UMÝVAČIEK RIADU alebo 50 DÁREČKOVÝCH BALÍČKOV VÝROBKOV PANZANI. Výherca získa 1 (jednu) umývačku riadu značky Beko DFN 28422 W alebo 1 (jeden) darčekový balíček výrobkov Panzani v hodnote 30 €.

Kontaktné údaje

Identifikácia účtenky

Vložte sken alebo fotografiu účtenky a opíšte údaje.

Pravidlá súťaže

SKRÁTENÁ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE PANZANI "UMÝVAČKA RIADU"

Súťaž prebieha exkluzívne vo všetkých maloobchodných predajniach Billa na území Slovenskej republiky v období od 16.9.2020 00:00:00 hod do 30.10.2020 23:59:59 hod. vrátane.

ÚČASŤ V SÚŤAŽI:

 • Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba (ďalej len "účastník" alebo "súťažiaci") s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá v deň zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony.
 • Súťažiaci zákazník zakúpi v dobe trvania súťaže v niektorej z prevádzok Billa v SR pri jednorazovom nákupe (tj. na jeden pokladničný doklad) aspoň 3 akékoľvek výrobky značky Panzani (ďalej len "súťažné výrobky").
 • Nákup výrobkov oprávňujúceho k účasti na súťaži sa môže uskutočniť na ľubovoľnom predajnom mieste Billa na území Slovenskej republiky.
 • Súťažiaci si uschová originál pokladničný doklad o tomto súťažnom nákupe, za účelom registrácie do súťaže.

Po zakúpení Súťažných Výrobkov Súťažiaci v čase konania Súťaže navštívi webové stránky www.panzani.cz, kde vykoná registráciu do súťaže v menu "Súťaž" na internetovej adrese https://www.panzani.cz/sutaz a to takto:

 • V časti "Identifikácia pokladničného dokladu " nahrá fotografiu alebo naskenovaný pokladničný doklad (ktorý dokladá nákup Súťažných výrobkov) a zároveň vyplní dátum, čas a názov predajne, kde produkt zakúpil / zakúpila. Fotografiu alebo naskenovaný pokladničný doklad vyberiete po kliknutí na tlačidlo "Prehľadávať" vo svojom zariadení (počítač, tablet, mobilný telefón). Maximálna veľkosť fotografie je do 5 MB a sú akceptované tieto formáty - PNG, JPG alebo GIF.
 • Ďalej Súťažiaci vyplní požadované údaje - meno, priezvisko, e-mailovú adresu, úplnú doručovaciu adresu a telefónne číslo
 • Každý jednotlivý Súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť len s jednou špecifickou e-mailovou adresou.
 • Pre úspešné dokončenie registrácie Súťažiaci potvrdí, že:
  • sa zoznámil s pravidlami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať,
  • je osobou starší ako 18 rokov a
  • vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami.
 • Súťažná registrácia je dokončená po odoslaní formulára na spracovanie, ktoré Súťažiaci potvrdzuje tlačidlom "ODOSLAŤ" a následne správou, ktorá sa zobrazí po odoslaní formulára a potvrdzuje úspešnú registráciu. Správa bude obsahovať nasledujúci text "Ďakujeme za vašu účasť v súťaži".

Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže opakovane, avšak musí vždy opätovne uskutočniť súťažný nákup a registrovať pokladničný doklad do súťaže. Počet takto opakovaných zúčastnení v čase konania súťaže nie je nijako limitovaný.

VÝHRY A URČENIE VÝHERCOV:

 • Do súťaže je vložených celkovo 55 kusov výhier.
 • Výhry v súťaží sú: 5x - umývačka riadu značky Beko DFN 28422 W; 50x – darčekový balíček výrobkov Panzani v hodnote 30 €.
 • V súťaži bude vyžrebovaných celkom 55 výhercov.
 • Výherci v súťaži budú určení losovaním vykonaným elektronickým systémom technického správcu tak, že losovanie prebehne do 3 pracovných dní po skončení súťaže.
 • Výhercami v súťaži sa tak stane 55 súťažiacich, ktorí úplne splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami (ďalej len „výherca“).
 • Výherca získa 1 buď (jednu) umývačku riadu značky Beko DFN 28422 W, alebo 1 (jeden) darčekový balíček výrokov Panzani.
 • Počas celej Súťaže môže jeden konkrétny Súťažiaci vyhrať iba 1x.
 • Losovanie prebehne takto, najprv sa vylosujú výhercovia umývačky riadu a ďalej výhercovia darčekového balíčku výrobkov Panzani. O každom losovaní sa vyhotoví písomný protokol.
 • Výherca je o výhre informovaný na e-mail, ktorý uviedol do registračného formulára, prostredníctvom e-mailu panzani@mlj.cz najneskôr do 3 pracovných dní od dátumu výberu. V prípade, že Súťažiaci nesplnil podmienky tejto súťaže, stráca nárok na Výhru a tá prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.

ODOVZDANIE VÝHRY:

 • Výhra bude Výhercom zaslaná do 4 týždňov od ukončenia Súťaže na uvedenú poštovú adresu pri registrácii do súťaže, a to prostredníctvom služby, ktorú určí organizátor súťaže.
 • Náklady na dopravu Výhry k Výhercovia hradí Usporiadateľ Súťaže.
 • Výhra je doručovaná výhradne do vlastných rúk Výherca. Prevzatie výhry potvrdzuje Výherca svojím podpisom.

ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE:

 • E-mailová adresa, ktorú Súťažiaci uviedol v registračnom formulári je zo strany Usporiadateľa považovaná e-mailovú adresu Súťažiaceho. Do Súťaže sa môže každý jednotlivý Súťažiaci zapojiť iba s jednou konkrétnou e-mailovou adresou - ak Usporiadateľ zistí opak, bude taký Súťažiaci zo Súťaže bez náhrady vylúčený.
 • Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.panzani.cz alebo u organizátora súťaže.

Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Panzani s.a.s, 37 Bis rue Saint-Romain - 69008 Lyon, (ďalej len "Usporiadateľ"). Organizátorom súťaže je M.L.J. s.r.o. so sídlom Celetná 600/7, 110 00 Praha 1, IČO 25754068 zapísaná u Mestského súdu v Prahe, spisová značka C67195 (ďalej len "Organizátor"). Technické zabezpečenie súťaže zaisťuje PHD, a.s., Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4, IČO 26210738 zapísaná u Mestského súdu v Prahe, spisová značka B6838. (ďalej len " technický správca webových stránok").

Kompletné pravidlá súťaže na stiahnutie Súbor PDF, 514.99 kB

Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Panzani s.a.s, 4, Rue Boileau, 69006 LYON, B.P. 6452 – 69413 LYON CEDEX 06. Zabezpečením technického a organizačného prevedenia súťaže je spoločnosť OMD Czech, a.s., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 64948439, DIČ: CZ64948439, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel B, vložka 3635.